Aktuality

Aktuálne dianie v Betánii v Kalinove

Aktuálne dianie v Betánii v Kalinove môžete sledovať na našej Facebookovej stránke.

Aktuálne informácie

Ekonomicky oprávnené náklady (EON)


P
odľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.,  § 72 ods. 20  
sú EON za rok 2022:

Domov sociálnych služieb: 1070 EUR
Zariadenie pre seniorov: 1070 EUR
 

dve percenta