Betánia Senec, n. o.

Svoju činnosť vykonáva ako zariadenie chráneného bývania a domov sociálnych služieb pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Poskytuje celoročné bývanie pre 12 osôb a denný pobyt pre 6 osôb v príjemnom prostredí. Má rodinný charakter.


Obyvatelia Betánie sú zamestnávaní v interných chránených dielňach a pod dohľadom odborných pracovných inštruktorov zhotovujú vkusné výrobky dekoratívneho a úžitkového charakteru. Veľká pozornosť je venovaná primeranému vzdelávaniu klientov v snahe udržať a rozvíjať ich mentálne schopnosti. Špeciálny pedagóg sa individuálne venuje jednotlivým obyvateľom a prispôsobuje vzdelávací proces ich schopnostiam.


Hlavným poslaním zariadenia je dať novú alternatívu do života postihnutého človeka s dôrazom na rešpektovanie jeho zvláštností a ponukou samostaného rozhodovania o živote okolo seba. Profesionálny personál citlivým spôsobom usmerňuje klientov a v príjemnej, pokojnej atmosfére poskytuje komplexnú, kresťansky orientovanú starostlivosť.


Poloha zariadenia, ktoré sa nachádza priamo na Slnečných jazerách, mu umožňuje rozšíriť svoju činnosť o doplnkové služby pre verejnosť ako rekreačné pobyty, školiace a ubytovacie služby. Kompletný servis tejto prevádzky zabezpečujú obyvatelia zariadenia, čo prispieva k ich prirodzenej integrácii           do bežného života.


Riadiacim orgánom Betánie Senec, n.o. je Správna rada a jej riadením je poverený riaditeľ.

 

dve percenta