Ľudia s mentálnym znevýhodnením

Služby pre ľudí s mentálnym znevýhodnením sú poskytované
v zariadení Betánia Senec.

 

Všeobecne prospešné služby poskytujeme dospelým ľuďom so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím môžu mať problémy s uvedomovaním si vlastnej role dospelého, ktorá nie celkom korešponduje s očakávaním zodpovednosti zrelého dospelého jedinca. Väčšina ľudí s MP má, tak ako iní mladí ľudia, tie isté fyzické zdatnosti, chýbajú im však adekvátne kognitívne a adaptívne schopnosti, aby ich okolie mohlo považovať za úplne samostatných. Zväčša sa im nedostáva možnosť, aby prejavili svoje schopnosti pre nezávislý a produktívny život.

 

Preto sme vytvorili pre našich spoluobčanov prostredie, kde by mohli prejaviť svoje schopnosti, vytvárať hodnoty a byť sebestační. Hlavným poslaním je dať novú alternatívu postihnutému človeku s dôrazom na rešpektovanie jeho zvláštností a ponukou samostatného rozhodovania o živote okolo seba.

 

Profesionálny personál citlivým spôsobom usmerňuje klientov a v príjemnej, pokojnej atmosfére poskytuje komplexnú, kresťansky orientovanú starostlivosť. Obyvatelia Betánie sú zamestnávaní v chránených dielňach a pod dohľadom odborných pracovných inštruktorov zhotovujú výrobky dekoratívneho a úžitkového charakteru. Veľká pozornosť je venovaná primeranému vzdelávaniu klientov v snahe udržať a rozvíjať ich mentálne schopnosti. Špeciálny pedagóg sa individuálne venuje jednotlivým obyvateľom a prispôsobuje vzdelávací proces ich schopnostiam.

 

Poloha zariadenia, ktoré sa nachádza priamo na Slnečných jazerách, mu umožňuje rozšíriť svoju činnosť o doplnkové služby pre verejnosť ako rekreačné pobyty, školiace a ubytovacie služby. Kompletný servis tejto prevádzky zabezpečujú obyvatelia zariadenia, čo prispieva k ich prirodzenej integrácii do bežného života.

 

dve percenta